Pojmy účetní závěrka a účetní uzávěrka jsou často používány v kontextu uzavírání účetních období a přípravy daňových přiznání, přičemž mezi nimi existuje jasný rozdíl. Účetní závěrka představuje komplexní proces vedoucí k finalizaci účetních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát, a přílohy. Tento proces vyústí v podání daňového přiznání. Naproti tomu, účetní uzávěrka se zaměřuje na konkrétní úkony uzavření účetnictví za určité období, včetně uzavření aktivních a pasivních účtů, nákladových a výnosových účtů, přes závěrkové účty 710 a 702.

Chcete se vyhnout chybám v účetní závěrce a uzávěrce? Rádi Vám s tím pomůžeme, pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře.

Proces účetní závěrky zahrnuje několik klíčových kroků:

 1. Inventarizace majetku a závazků – ověření shody účetních stavů s realitou.
 2. Závěrkové operace u zásob – kontrola zůstatků na relevantních účtech.
 3. Účtování časového rozlišení – přiřazení nákladů a výnosů k odpovídajícím obdobím.
 4. Účtování dohadných položek – evidování pohledávek a závazků bez dokladů.
 5. Tvorba a zúčtování rezerv – ověření podmínek pro daňovou uznatelnost rezerv.
 6. Odpis pohledávek – postup při nedobytných pohledávkách.
 7. Kurzové rozdíly – přepočet zůstatků v cizí měně.
 8. Rozdělení hospodářského výsledku – přerozdělení dle rozhodnutí valné hromady.
 9. Vyčíslení hospodářského výsledku – sestavení výkazu zisků a ztrát.
 10. Výpočet daně z příjmů – zaúčtování daně do daňového přiznání.
 11. Uzavření účetnictví – finální krok uzavření přes závěrkové účty.

Každý z těchto kroků je nezbytný pro správné a účinné uzavření účetního období a zajištění souladu s daňovými a účetními předpisy.